Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

SCADA / DMS / AMS / NIS: Begreper som har gått ut på dato?

Av Jostein Andreassen 7. september 2017

SCADA_DMS_AMS_NIS.jpg

Ny teknologi og regulatoriske endringer vil påvirke de interne prosessene i nettselskapet ditt. De tradisjonelle fagsystemene og tjenestesiloene vil endres. Hvordan vil det påvirke driften av nettet ditt? 

En stor utfordring i dagens nettdrift er en mangel på kommunikasjon mellom de ulike tjenestesiloene. Etter hvert som vi beveger oss i retning av et smart nett, der digital kommunikasjonsteknologi brukes for å identifisere og handle på lokale forbruksendringer, må en økende mengde data behandles på en mer effektiv måte.

Det smarte nettet stiller større krav til databehandlingen din. Det er naturligvis en utfordring, men det er like mye en mulighet: evner du å sammenstille data fra ulike siloer, vil du få ny innsikt i driftsoperasjonene dine. 

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020: Digital disrupsjon i energisektoren

Hva skjer med de gamle fagsystemene?

Thema Consulting Group har på vegne av NVE gjennomført en undersøkelse om IKT-systemers rolle og betydning for strukturen i kraftbransjen. De har identifisert flere endringer som vil påvirke de ulike fagsystemene i nettdriften:

  • En større tilgang på data etter innføringen av Automatiske Måle- og Styringssystemer (AMS) i 2019
  • Nye sikkerhetsutfordringer
  • Bedre mulighet for avanserte Big Data-analyser
  • Økt bruk av smarte nett og utnyttelse av lokal fleksibilitet

Disse endringene vil påvirke nettdriften på ulike måter:

  • Mer data må håndteres og bør utnyttes, trolig også sanntidsdata
  • Økt bruk av fjernstyring og automasjon
  • Behov for bedre IKT-sikkerhet
  • Økt behov for IKT-kompetanse og IKT får økt strategisk betydning

Den neste generasjonen nettdrift vil viske ut skillelinjene mellom de ulike tjenestesiloene. Selv om de tradisjonelle systemene ikke vil forsvinne i sin helhet, vil du se fundamentale endringer i forretningssystemene dine. 

Se også vår ressursside om effektiv nettdrift i en digital verden. 

SCADA

SCADA, eller Supervisory Control and Data Aqcuistion, er datasystemer som overvåker og styrer industrielle prosesser. Disse systemene samspiller med fysiske komponenter og prosesser.

SCADA brukes hovedsakelig til å drifte høyspentnettet, og er hovedårsaken til at dette fagsystemet neppe blir erstattet med det første. Det påvirker for mange aspekter i nettdriften, og sikkerheten ville stå på spill om det ble erstattet.

DMS

Distribution Management Systems (DMS) er designet for å overvåke og kontrollere distribusjonsnettet på en effektiv og stabil måte. Ved å ta i bruk data fra andre systemer, som SCADA og NIS, samler de inn, organiserer og visualiserer data i sanntid for å analysere, predikere forbruk og optimalisere nettnytte.

Problemet med dagens DMS, er at de løser gårsdagens problemer. Morgendagens DMS vil bli et sett med funksjoner i et bredere system, der sanntidsanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens vil kunne gi nye prediksjonsmuligheter. 

AMS

AMS er og blir en helt essensiell bestanddel av det smarte nettet, men det vil potensielt komme mer fleksible og skalerbare løsninger som gjør eventuelle oppgraderinger enklere. Uansett vil ikke AMS utløse det smarte nettet med mindre dataene gjøres operasjonelt anvendbare. I morgendagens drift av strømnett vil dataene fra AMS-enhetene samles inn og analyseres sammen med data fra de andre fagsystemene, samt eksterne kilder som værdata og sosiale medier, som gjennom maskinlæring og kunstig intelligens vil gi helt nye prediksjonsmuligheter i drift av strømnett.

NIS

Network Information Systems (NIS) er informasjonssystemer utviklet for å betjene ulike typer infrastrukturer, som strøm-, vann- og gassnettverk. NIS samler og administrer alle de relevante dataene om det aktuelle nettverket, fra komponentoversikter, til drifts-, design- og konstruksjonsopplysninger.

Morgendagens NIS vil utvikle seg i retning av systemer som likner på Geographic Information Systems (GIS), avanserte kartløsninger med geografisk plasserte komponenter, visualisert etter dine behov. Maskinlæring vil gjenkjenne og identifisere objekter med geografisk informasjon og sammenstille det med data fra de intelligente dronenes analyseprosesser, værdata og geodata samlet inn fra ulike eksterne tilbydere, som matrikkelinformasjon fra kommuner.

Kommunikasjon på tvers av fagsystemene

I fremtiden vil et toppsystem kommunisere med de ulike forretningssystemene for driften av nettet. Det betyr at flere av de eksisterende fagsystemene vil erstattes med bredere plattformer som har mer funksjonalitet.

Interoperabilitet er et sentralt begrep innen smart grid-feltet. Det betyr at ulike systemer kan utveksle informasjon og data på tvers av hverandre. Ifølge The Norwegian Smart Grid Centre vil interoperabilitet gi nye muligheter for drift og -planlegging, samt forbedrede kundeorienterte prosesser. La meg gi deg et eksempel.

Opplever du et strømbrudd i dag har du få muligheter til å hente ut data på tvers av de ulike datasiloene. For å identifisere årsaken til feilen og finne ut hvor feilen befinner seg geografisk og hvilke kunder som er påvirket, er du avhengig av manuell kommunikasjon både internt og eksternt. Dette er tidkrevende, ineffektivt og lite kundevennlig.

Når du slår sammen informasjon fra de ulike fagsystemene, vil du få et nytt system som kan gi deg en mer omfattende funksjonalitet. Har du en feil i en av komponentene i nettet ditt, vil SCADA-systemet registrere feilen, samkjøre dataene med de andre systemene – også kundeinformasjonssystemer (KIS) – og vise deg nøyaktig hvor feilen ligger, hvilken komponent som må erstattes, og hvilke kunder som er affektert.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020:  Digital disrupsjon i energisektoren;

Jostein Andreassen's photo

Av: Jostein Andreassen

Jostein er Sales Manager i eSmart Systems og er ansvarlig for aktiviteter knyttet til Connected Grid primært i Norge. Han har mer enn 20 års erfaring fra å jobbe med det nordiske energimarkedet innenfor produktutvikling og salg.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com